تمدید مجوز فعالیت سیستم اطفاء حریق

    تمدید مجوز فعالیت سیتم اطفاء حریق ایروسل (فایر پرو) از آتش نشانی

 

             استان اصفهان در مرداد ماه سال جاری 

 

******************************