دریافت مجوز فعالیت سیستم اعلام حریق فایک

 

دریافت مجوز فعالیت سیستم اعلام حریق آدرس پذیرو متعارف

 

مارک فایک انگلستان

 

از آتش نشانی استان اصفهان

 

 

 

******************************