تمدید مجوز فعالیت سیستم اعلام حریق متعارف و آدرس پذیرفایک از آتش نشانی اصفهان

مجوز فعالیت سیستم اعلام حریق

 

متعارف و آدرس پذیرفایک

 

 

از آتش نشانی اصفهان

 

تمدید شد

 

*******************************************